Csökkent munkaképesség - Leszázalékolás


Szerző: dr. Virók Melinda, jogász
2007. július 6. | Forrás:  HáziPatika.com

Milyen formában dolgozhat tovább, vagy milyen pénzbeli ellátásra tarthat igényt az a dolgozó, akinek egészségi állapota betegség vagy baleset következtében annyira leromlik, hogy munkakörének feladatait többé nem tudja ellátni?

A megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának (foglalkozási rehabilitációjának) célja, az orvosi rehabilitációt követően, egészségi állapotának, szakképzettségének megfelelő munkavégzés biztosítása.

Csökkent munkaképességű személy

Csökkent munkaképességű az a személy, aki
  • egészségi állapota romlásából eredő munkaképesség-változás miatt eredeti munkakörben, rehabilitációs intézkedés nélkül, teljes értékű munka végzésére tartósan alkalmatlanná vált, de öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, öregségi vagy munkaképtelenségi járadékban nem részesül;
  • üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében baleseti járadékban részesül és eredeti munkakörében munkáltatójánál teljes értékű munka végzésére tartósan alkalmatlanná vált;
  • gümőkóros betegség miatt munkáltatójánál, jogszabályi tilalom folytán nem foglalkoztatható;
  • a fegyveres erőktől, a fegyveres testületektől és a rendészeti szervektől megváltozott munkaképessége, illetőleg egészségi okból szolgálatra való alkalmatlansága miatt leszerelt.

Csökkent munkaképességű személy foglalkoztatása

A megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának biztosítása annak a munkáltatónak a feladata, ahol a dolgozó a megváltozott munkaképességének megállapítása idején munkaviszonyban, valamint munkaviszony jellegű jogviszonyban áll. Ezt a feladatát a munkáltató megfelelő munkakör biztosításával, szükség esetén betanítás vagy szakképzés segítségével látja el.
A megváltozott munkaképességű dolgozót a munkáltató köteles elsősorban eredeti munkakörében és szakmájában foglalkoztatni. Ha ez nem lehetséges, a munkáltató működési körén belül olyan munkakörben kell őt alkalmazni, ahol egészsége további romlása nélkül munkaképességét hasznosítani tudja. Ennek megfelelően a dolgozó munkaszerződését módosítani kell.
A megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztató munkáltató meghatározott feltételek szerint a feladat ellátásához pénzügyi támogatást igényelhet.

Ha a munkáltató működési körén belül a megváltozott munkaképességű dolgozót igazolható körülmény miatt foglalkoztatni nem tudja, a foglalkoztatást a rehabilitációs bizottságok segítik elő. A rehabilitációs feladatok ellátását a települési önkormányzat jegyzője szervezi.
Amennyiben a megváltozott munkaképességű dolgozó a munkáltató, illetve a rehabilitációs bizottság megfelelő rehabilitációs intézkedését elfogadja, jogosult meghatározott feltételek mellett kereset-, illetve jövedelem-kiegészítésre.

Csökkent munkaképességű személyek pénzbeli ellátása

Ha a megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatása nem oldható meg, úgy részére átmeneti vagy rendszeres szociális járadékot kell megállapítani és folyósítani.
Az ellátás fajtái:
  • átmeneti járadék,
  • rendszeres szociális járadék,
  • bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka.

Rokkantsági nyugdíj

Rokkantsági nyugdíjra jogosult az, aki
  • egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás egy évig nem várható (a továbbiakban: rokkant),
  • a szükséges szolgálati időt megszerezte, és
  • rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti keresetnél.

A baleseti rokkantsági nyugdíj

Baleseti rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki munkaképességét hatvanhét százalékban túlnyomóan üzemi baleset következtében elvesztette, és rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél, továbbá az is, aki munkaképességét ötven százalékban szilikózis következtében vesztette el, és nem dolgozik, vagy szilikózisveszély-mentes munkakörben, illetőleg munkahelyen nem rendszeresen dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél.
Aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, sérülése alapján baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult.

Rokkantsági csoportok:
A III. rokkantsági csoportba tartozik az, aki munkaképességének a hatvanhét - szilikózis miatt az ötven - százalékát elvesztette, de nem teljesen munkaképtelen. Ezen csoportba tartozók baleseti rokkantsági nyugdíjának összege a havi átlagkereset hatvan százaléka.

A II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, de mások gondozására nem szorul. Ezen csoportba tartozók baleseti rokkantsági nyugdíjának összege a havi átlagkereset hatvanöt százaléka.

Az I. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, és mások gondozására szorul. Ezen csoportba tartozók baleseti rokkantsági nyugdíjának összege a havi átlagkereset hetven százaléka.

A nyugellátás iránti igényt az igénylő lakóhelye alapján a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál, a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál és ezek kirendeltségeinél, valamint - ha az elhunyt jogszerző korábban nyugellátásban részesült - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell érvényesíteni. Az igényt a baleset bekövetkezése, foglalkozási betegség esetén a betegség megállapításának a napjától számított két éven belül lehet érvényesíteni. Amennyiben a sérült a baleset miatt táppénzben részesült, ezt a határidőt a táppénz első ízben történő megszűnésének a napjától kell számítani.
A két éven túli igény érvényesítésre akkor van lehetőség három éven belül, ha a baleset következményét csak az előbbi két év eltelte után lehetett csak megállapítani.

Baleseti járadék

Baleseti járadékra az jogosult, akinek a munkaképessége üzemi baleset következtében tizenöt százalékot meghaladó mértékben csökkent, de baleseti rokkantsági nyugdíj nem illeti meg.
Ha a munkaképesség-csökkenés mértéke a huszonöt százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át, ha meghaladja, e munkaképesség-csökkenés tartamára időbeli korlátozás nélkül jár.
A baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár a szilikózisból és azbesztózisból eredő és huszonöt százalékot meg nem haladó munkaképesség-csökkenés fennállása alatt.

Rendszeres szociális segély

A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki egészségkárosodott, vagy nem foglalkoztatott, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.

A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt.
Egészségkárosodott személynek minősül az, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Csökkent munkaképesség megállapítása

A keresőképtelenséget okozó megbetegedés, sérülés miatt táppénzben, betegségi segélyben részesülő dolgozót a keresőképtelensége - általában a harmadik és hatodik hónapja közötti időszakában orvosi vizsgálatban kell részesíteni foglalkoztathatósága feltételeinek, munkaképesség-változása mértékének, illetve rokkantságának előzetes elbírálása végett. Az előzetes orvosi elbírálást a keresőképtelen személy lakóhelye szerint illetékes gyógyító-megelőző intézmény Főorvosi Bizottsága végzi.
Az előzetes elbírálást a keresőképtelen személy kezdeményezheti időbeli korlátozás nélkül, míg a keresőképtelen személy körzeti, üzemi, szakrendelői, gondozói kezelőorvosa a keresőképtelenség hatodik hónapjáig köteles kezdeményezni. Az előzetes elbírálást a keresőképtelenség 180. napja után a társadalombiztosítási szerv is kezdeményezheti.

Források: 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
1997. évi LXXXI. Törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása és szociális ellátása tárgyában kiadott 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 12/1983. (Eü. K. 13.) EüM utasítás 2. § (1)

Szerző:Forrás:Megjelent:
dr. Virók Melinda, jogászHáziPatika.com2007. július 6.


Egészség témájú olvasnivalók a weben

Cikkajánló

Témakör: Lélek

Így öregedjünk tudatosan!

Nem árt időben gondolnunk öregségünkre. Nem mindegy, hogy mi magunk formáljuk azt, vagy az formál, deformál minket. Milyen esélyeink vannak az élet utolsó negyedében? Hogyan lehet rá felkészülni?

tovább

Tesztajánló

Asztma-kontroll teszt

Ön asztmás, és szeretné tudni, milyen mértékben van kézben tartva a betegsége? Tesztünk segítségével ezt könnyen megtudhatja!

Praktikák:

VitaminABC

VitaminABC
tovább

Tippek:

Nem mindenkinek és mindig sikerül fogait teljesen megtisztítani pusztán fogkefével. A fogközökből naponta érdemes eltávolítani az ételmaradékot a drogériákban kapható fogselyemmel.

Kapcsolódó cikkeink

Szponzorált hirdetések